Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Novinky

Školní jarmark

Zveme vás na školní jarmark nejen pro maminky, který se koná v sobotu 13. května 2023 od 15.00 hodin. Výtěžek z jarmarku bude věnován na pomoc handicapovaným dětem.

Staň se hasičem

Z důvodu navýšení počtu příslušníků u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, stanice Ivančice, je prováděn v letošním roce nábor nových příslušníků. Podmínka je středoškolské vzdělání, dobrý zdravotní stav, výhodou je řidičské oprávnění skupiny C.

Zájemci se mohou hlásit přímo na Hasičské stanici Ivančice, na tel. 950 626 111, nebo e-mail martin.skoda@firebrno.cz. Případně podáním žádosti přímo na krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Zubatého 1, Brno.

Výběrové řízení na vedoucí/ho stavebního úřadu

Město Oslavany, tajemník MěÚ Oslavany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí(ho) stavebního úřadu I. stupně Oslavany.

Místo výkonu práce: Městský úřad Oslavany, náměstí 13. prosince 2, se zajištěním výkonu činnosti stavebního úřadu pro obce Oslavany, Biskoupky, Čučice, Ketkovice a Nová Ves.

Odměňování: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída 11. Základní plat podle započitatelné praxe v rozpětí tarifu 25.280 – 37.170 Kč + osobní příplatek po zkušební době dle zapracování a příplatek za vedení. Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • znalost práce na počítači,
 • znalost stavebního a správního řízení,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou:

 • praxe na úseku výkonu činnosti stavebních úřadů,
 • zkoušky zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,
 • ukončené vstupní vzdělávání úředníků,
 • ukončené vzdělávání vedoucích úředníků.

Náplň práce: zajišťování a koordinace odborných agend stavebního úřadu v rozsahu stavebního zákona.

Náležitosti přihlášky:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • aktuální výpis z evidence Rejstříku trestů,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
 • u osob narozených před 1. 12. 1971 ověřenou kopii negativního lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., (popř. kopii podané žádosti).

Lhůta a způsob podání přihlášky: přihlášku s požadovanými doklady doručte písemně nebo osobně na adresu Městský úřad Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, nejpozději do 10.05.2023, obálku označte textem – Neotvírat, výběrové řízení – vedoucí stavebního úřadu I. stupně.

Nabízíme:

 • možnost získání mimořádné odměny,
 • 5 týdnů dovolené,
 • stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, životní pojištění, dovolenou,
 • služební mobilní telefon, služební notebook.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2023 nebo dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Tato veřejná výzva byla zveřejněna dne 18. 4. 2023 vyvěšením na úřední desce a umístěním na webových stránkách městawww.oslavany-mesto.cz.

Odstávka kabelové televize

Z důvodu plánovaných prací na rozvodu místní kabelové televize bude přerušen provoz dne 11. dubna 2023 od 8:00 do 16:00. Vypnutá oblast: ulice: Hutní osada, Stará osada, 1. máje, Babická.

Děkujeme Vám za pochopení.

Rekonstrukce kanalizace ulice Sportovní

Oznámení o zahájení stavby

Vážení občané

V zastoupení investora Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice – provozu Rosicko a obce Zastávka si Vám dovolujeme oznámit zahájení stavebních prací na stavbě:

Zastávka, ul. Sportovní – oprava havarijního stavu jednotné kanalizace a vodovodního řadu“

Dne 12. 4. 2023 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci jednotné kanalizace a vodovodu ve Vaší ulici. Předpokládáme rozdělení prací do tří etap. V I. a II. etapě bude rekonstruována jednotná kanalizace a vodovodní řad v komunikaci v horní části ulice viz. příloha a přepojovány stávající kanalizační a vodovodní přípojky v komunikaci. Stavba je připravena tak, aby nedošlo k zásahům do soukromých pozemků. Veškeré práce budou probíhat ve veřejné komunikaci a chodníku. Veřejná kanalizace pod vjezdy bude následně rekonstruována bezvýkopovou technologií vtažením rukávce a opravou přípojek robotem. Ve III. etapě bude rekonstruována spodní část ul. Sportovní a to stejně jako u prvních dvou etap bez zásahu do soukromých pozemků.

Přístup k nemovitostem bude zachován úpravou dopravního značení, a to vždy z horní nebo spodní části ulice. Pouze v místě provádění prací, a to úseku cca 40 m bude přístup ke vjezdům dočasně omezen. Povrch komunikace a chodníků bude po uložení nové kanalizace a vodovodu upraven štěrkodrtí, pro následnou pokládku živičného povrchu.

Stavba obnovy kanalizace a vodovodu bude bez případných komplikací dokončena do konce července 2023.

O přepojování nemovitostí na nový vodovodní řad budete včas upozorněni provozovatelem. Bude se jednat o zásah v řádu jednotek hodin.

Kontaktní osoby:

 1. Petr Koch – zástupce investora stavby, vedoucí technik Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provoz Rosicko, tel. 731 977 150
 2. Lumír Havlík – stavbyvedoucí realizační firmy VHS plus Znojmo, s.r.o., tel. 777 707 102
 3. Bohumil Procházka – vedoucí provozu, zástupce provozní společnosti VAS, a.s tel. 606 769 436.

Děkujeme za pochopení a vstřícný přístup k opravě kanalizace a vodovodu ve Vaší ulici a omlouváme se za omezení průjezdnosti a parkování v průběhu výstavby. Případné dotazy prosím směřujte na mou osobu, případně ostatní odpovědné osoby.

Petr Koch
vedoucí technik Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice – provoz Rosice
tel. 731 977 150, e-mail: koch@svazekivancice.cz

Skip to content