Stručná historie obce Zastávka

Kategorie: Historie obce / Zobrazeno: 30476

Zastávka se řadí mezi nejmladší sídliště okresu Brno-venkov. Zatímco o sousedních obcích jsou první písemné zprávy již ze 13. a 14. století jako o existujících sídlištích, po Zastávce nebylo ani stopy.

Zájezdní hostinec "Zastawka"

Na mapě z počátku 18. století je mezi Rosicemi a Popovicemi bez udání názvu uvedena značka napajedla. Ve vrchnostenských archivech z roku 1775 má být uveden záznam o zájezdním hostinci "Zastawka"1. Hostinec, obklopený ze tří stran rozsáhlými lesy, stál v místech dnešního Hornického domu - na křižovatce cest do Rosic, Ivančic, Náměště n. Oslavou a Velké Bíteše.

ilustrace ilustrace
1904 - 1907 1908 - 1912

Vznik obce

Obec vzniká teprve s objevením černého uhlí. Představuje severní část rosicko-oslavanské kamenouhelné pánve, která se řadí k nejstarším, nejmenším a také i k nejkvalitnějším černouhelným revírům v českých zemích. Černé uhlí se v Zastávce těžilo téměř 180 let. Těžila se zde také kamencová břidlice.

ilustrace ilustrace
30. léta 30. léta

Politicky Zastávka vznikla na základě vyhlášky c.k. místodržitele ze dne 5. září 1875 v katastru okolních obcí Babice, Příbram a Rosice. Nová samostatná obec dostala jméno Boží Požehnání (něm. Segen Gottes), které pochází z názvu uhelného pole "Segen Gottes Grube". Od roku 1920 nese jméno Zastávka.

ilustrace ilustrace
poč. 50. let 50. léta

Objevení černého uhlí

První písemný záznam o nálezu uhlí v okolí Zastávky je již z 23. září 1769. Těžit se začalo ale až v roce 1788. Nejstarší úředně zaznamenané povolení na kutání uhlí je ze dne 3. srpna 1787. Vrchnostenský úřad v Rosicích tehdy pronajal kutací a dolovací právo na uhlí v obvodě celého panství c.k. Průplavní a hornické společnosti z Vídně, která těžbu zahájila v jámě Schodové na severním okraji obce v Mariánském údolí.

Těžířstvo Rytíř Herring

Právo na těžbu uhlí koupil roku 1801 Ferdinand Thomoser3. Thomoserovy doly následujícího roku koupil brněnský velkoobchodník Jan Arnošt Herring a v roce 1803 založil první horní těžířstvo Rytíř Jan Herring a spol., jež trvalo až do roku 1870.

Na rosických dolech byly zavedeny nejlepší těžební metody v celé rakouské monarchii. Největší zásluhy na tom měl správce Ferdinand Rittler, který měl bohaté zkušenosti z dolování z Polska.

Roku 1870 bylo těžířstvo Rytíř Herring a spol. změněno na akciovou Rosickou hornickou společnost v Božím Požehnání, která roku 1881 koupila od Inneberské společnosti doly ve střední a jižní části revíru - ve Zbýšově a Oslavanech. Tak se celá pánev mimo těžířstvo Láska Boží ve Zbýšově octla v rukou jedné společnosti.

ilustrace ilustrace
Stará osada kolem roku 1867 Nová osada v roce 1888

Železnice Brno - Boží Požehnání

V letech 1852 - 1855 byla mezi Brnem a Božím Požehnáním vystavěna železnice. Projekt připravili Jan Herring a Antonín Rahn (majitel dolů ve Zbýšově). Přeprava uhlí byla zahájena 2. ledna 1856; osobní doprava pak 1. července.

Byla to jedna z prvních místních drah v českých zemích. Zrychlila přepravu, snížila cenu uhlí a společnostem těžící černé uhlí vynesla vysoké zisky. Uhlí se vozilo nejen do Brna, ale také do Vídně.

Rosické železárny v Božím Požehnání

Rozvoji těžby také velmi pomohly zastávecké železárny, které používaly místní koks. Byly vystavěny v letech 1859 - 1862 zásluhou Jana Arnošta Herringa. Podílníky byli kromě brněnských textilníků především Belgičané kníže Gabriel Alfons z Chimay, Jan Debatty a Alfréd Devalle. Byla postavena vysoká pec, slévárna, válcovna a strojírna. Tyto objekty byly uvedeny do provozu v roce 1863. V roce 1906 byla huť pronajata společnosti z Mannheimu a vznikly Steblovy závody.

Bytová výstavba

Objevením uhlí došlo k rozsáhlé změně tohoto nevelikého prostoru doposud klidného a vcelku zalesněného. Ještě v roce 1825 zde byl jen zmíněný hostinec Zastawka a chalupa. Ve čtyřicátých letech zde již bylo několik domů s 50 obyvateli.

Aby stálí dělníci a řemeslníci měli kde bydlet, byly vystavěny dělnické kolonie: Roku 1853 Stará osada, pro zaměstnance železáren roku 1862 Hutní osada a Nová osada pro horníky nově hloubeného dolu Julius (r. 1872). V roce 1880 žilo v Zastávce 1145 a v roce 1921 již 1630 obyvatel.

ilustrace ilustrace
Hornický dům kolem r. 1888 Cesta z Rosic do Zastávky před r. 1932

Školství

Česká soukromá jednotřídní škola byla v obci zřízena v roce 1865. Později byla rozšířena na dvojtřídní s vyučovacím jazykem českým. Dne 28. srpna 1932 byla slavnostně otevřena nová budova Základní školy T.G.Masaryka. V roce 1953 byla v budově zřízena jedenáctiletá střední škola (dnes gymnázium). Prvním ředitelem "jedenáctiletky" byl RNDr. Antonín Rada. Dodnes je Zastávka jedinou obcí v republice, ve které je gymnázium.

Spolky

Nejstarším dodnes působícím spolkem v obci je hasičský sbor. Byl založen roku 1880. Divadelní spolek Tyl vznikl roku 1894, sportovní klub Čechie v roce 1907 a Sokol roku 1919.

Období první republiky

Po vzniku Československé republiky byl zrušen název Boží Požehnání a obec dostala svoje pravé a vžité pojmenování Zastávka. Začal se rozvíjet politický, kulturní a společenský život.

ilustrace ilustrace
Vila stav. Martinice (20. léta) Bratrská pokladna v r. 1929

Dělnická Zastávka jako součást rosicko-oslavanského revíru sehrála důležitou úlohu v generálních stávkách horníků v prosinci roku 1920 a na přelomu let 1932 a 1933.

Se vznikem československého státu došlo v Zastávce také k rozvinutějšímu stavebnímu ruchu. Roku 1924 byla dána do užívání budova Revírní bratrské pokladny (nyní Dům zdraví), naproti začal vyrůstat Dělnický dům. Dne 2. září 1928 byl slavnostně zahájen provoz sokolovny. Poslední nákladnou stavbou byla nová školní budova otevřená v roce 1932.

 
Martin Horký
Pojednání si nedělá nárok na historickou přesnost.
 

Použitá literatura:
1ČECH, František: Stručná historie výstavby obce Zastávka u Brna, Gloria Rosice 1995; str. 4
2Tamtéž, str. 16
3FOJTÍK, K., SIROVÁTKA, O.: Rosicko-Oslavansko.
Život a kultura lidu kamenouhelného revíru. Praha 1961, nakl. ČSAV, str. 16
KRATOCHVIL, Augustin: Vlastivěda Moravská, Ivančický okres, Brno 1904; str. 345, 346.
NEVORAL, Ladislav: Z análů a vzpomínek - Z historie Zastávky,
Zastávka v období tzv. první republiky; Rosický zpravodaj; říjen, listopad 1982
PLCHOVÁ, Jarmila: Rosicko-oslavanský uhelný revír 1760-1999, Gloria Rosice 1999;

Velikost textu: R-+

Informace

Středa, 23. 9. 2020.
Svátek má Berta, zítra Jaromír.
Aktuální teplota: 18,1 °C

Úřední deska

Rozhodnutí doručované veř. vyhláškou ... 14.09.2020
Záměr zastupitelstva pronájem části p... 11.09.2020
Záměr zastupitelstva pronájem části ... 11.09.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p... 11.09.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová op... 11.09.2020
Oznámení o době a místu konání voleb ... 09.09.2020
Oznámení o konání prvního zasedání ok... 08.09.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opa... 04.09.2020
Jmenování zapisovatelů okrskových vol... 20.08.2020
Svolání zastupitelstva a program jedn... 19.08.2020

Hlášení rozhlasu

ORL ambulance nebude ordinovat 25.9. ... 23.09.2020
U Základní umělecké školy v Zastávce ... 22.09.2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 2... 21.09.2020
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 17.9... 14.09.2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 1... 14.09.2020
MUDr.Valeš nebude ordinovat 11.9., zá... 10.09.2020
prodejny potravin v Zastávce u Brna h... 09.09.2020
RTG bude mimo provoz 10.9 09.09.2020
Firma STARTECH spol. s r.o. přijme do... 07.09.2020
Vážení občané, Vlastivědný spolek R... 07.09.2020