Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Historie školství v Zastávce

Před rokem 1865 chodily zastávecké děti do školy v Rosicích. V tomto roce byla zřízena česká soukromá závodní jednotřídní škola v budově „Na Váze“. Prvních 90 žáků zde vyučoval hutní dozorce František Beran. Roku 1870 se škola přestěhovala do budovy čp. 14 (v současnosti je zde umístěn obecní úřad). Budova sloužila české i německé škole. V roce 1873 byla škola rozšířena na dvojtřídní s vyučovacím jazykem českým. Roku 1881 otevřel německý Schulverein německou jednotřídní školu, která byla v roce 1919 zrušena.

Od 1. října 1920 byly v této budově zřízeny dvě samostatné školy. Měšťanská – v přízemí budovy, kde byl ředitelem Jakub Komenda, učitelé Antonín Rada a Božena Žáková. Obecná škola byla v prvním poschodí a jejím nadučitelem byl Cyril Hrouzek, od roku 1928 Josef Krška, po něm pak Jaroslav Pospíšil. Od roku 1923 se vyučovalo na měšťanské škole ve třech třídách s třídními učiteli Antonínem Radou, Josefem Hunkesem a Rudolfem Kotlanem.

V roce 1928 byl vypracován plán na stavbu nové školní budovy pro obecnou a měšťanskou školu v lese Nad Šachtou. Dne 29. června 1930 byl položen základní kámen k nové budově. Do tohoto kamene byla vložena pamětní listina s fotografiemi a podpisy všech členů obecního zastupitelstva i s plakáty vydanými u příležitosti položení základního kamene. Nová školní budova byla slavnostně otevřena 28. srpna 1932. Ředitelem měšťanské školy byl Josef Hunkes a ředitelem obecné školy Josef Krška.

Po obsazení republiky fašistickými vojsky v březnu 1939 byla škola zabrána německým vojskem a vyučování bylo přerušeno. Teprve 15. dubna se opět začalo vyučovat a to se změnou v počtu hodin, se zavedením povinné němčiny i se zákazem používat některé učebnice. V roce 1940 odešel do předčasného důchodu ředitel školy Josef Hunkes, bývalý francouzský legionář. Na jeho místo byl jmenován RNDr. Antonín Rada.

Po skončení II. světové války bylo vyučování zahájeno 24. května 1945 v poničené budově. Školní rok byl ukončen 19. července 1945. První poválečný školní rok byl zahájen 3. září 1945 – ředitelem dr. Antonínem Radou a učiteli Bořivojem Hájkem, Dagmar Beranovou a Emílií Cempírkovou.

Roku 1953 byla v budově zřízena jedenáctiletá střední škola (dnešní gymnazium) s ředitelem dr. Antonínem Radou, jeho zástupcem byl Otto Kružík. Dne 31. srpna 1959 odešel Antonín Rada do důchodu a na jeho místo nastoupil Jan Žalud. S jeho nástupem započala přístavba školy, a to v letech 1959-1960. Když odešel do důchodu Jan Žalud v roce 1962 zastával funkci ředitele obou škol Jaroslav Sankot, jeho zástupcem byl Otto Kružík.

V roce 1970 došlo k oddělení gymnazia od ZDŠ. Ředitelem ZDŠ byl jmenován Ing. Zdeněk Foral, jeho zástupcem Bohuslav Krčma. Ředitelem gymnazia se stal Stanislav Řehořka. Od 1. září 1980 do 30. srpna 1984 vykonávala funkci ředitelky školy Marie Čechovská, jejím zástupcem byl Karel Dubšík. Od 1. září 1984 do 30. srpna 1990 působila na základní škole jako ředitelka školy Mgr. Marie Uhlířová, její zástupkyní byla Růžena Chadimová. V době působení ředitelky Marie Uhlířové byla na škole zahájena generální oprava školní budovy. Vybudovala se nová kanalizace, byly odstraněny nevyhovující šatny na chodbách, zřízena nová sociální zařízení, zrekonstruována střecha, tělocvična včetně nových oken, která byla vyměněna i ve východní části budovy, a připravena nová fasáda školy, stavba plynové kotelny a skleníku. Tato oprava pokračovala i v dalších letech, kdy funkci ředitele školy vykonával Josef Mamula (1. červenec 1990 do 31. července 1996). Generální oprava byla ukončena v roce 1992.

7. března 1990, v den 140. výročí narození T. G. Masaryka byl škole slavnostně navrácen původní název Základní škola T. G. Masaryka. Stalo se tak rozhodnutím MŠMT ČSR ze dne 6. února 1990, dekretem ze dne 7. března 1990.

Od 1. srpna 1996 vykonával funkci ředitele školy RNDr. Petr Pospíšil, jehož zástupci byli Mgr. Vítězslava Radová a Ing. Zdeněk Strnad. Od 1. srpna 2005 do 31. července 2007 byla jmenována ředitelkou základní školy Mgr. Vítězslava Radová, která svými zástupci jmenovala Ing. Zdeňka Strnada a Mgr. Petra Pečenku. Po odchodu do důchodu paní ředitelky Radové byl ředitelem školy na základě konkurzního řízení ke dni 1. září 2007 jmenován Ing. Zdeněk Strnad. Jako zástupci ředitele pracují Mgr. Radka Bochníčková a Mgr. Petr Pečenka.

Dne 27. listopadu 2002 dodatkem č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25. října 1995 se  součástí příspěvkové organizace Základní školy T. G. Masaryka Zastávka stala mateřská škola:

  • odloučené pracoviště U Školy 440, Zastávka,
  • odloučené pracoviště Havířská 145, Zastávka,
  • odloučené pracoviště MŠ Babice.

Dne 1. června 2011 bylo škole předáno do hospodaření nově vybudované Centrum celoživotního vzdělávání, které bylo postaveno za přispění finančních prostředků z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Jihovýchod.

Skip to content