Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Stručná historie obce Zastávka

Zastávka se řadí mezi nejmladší sídliště okresu Brno-venkov. Zatímco o sousedních obcích jsou první písemné zprávy již ze 13. a 14. století jako o existujících sídlištích, po Zastávce nebylo ani stopy.

Zájezdní hostinec „Zastawka“

Na mapě z počátku 18. století je mezi Rosicemi a Popovicemi bez udání názvu uvedena značka napajedla. Ve vrchnostenských archivech z roku 1775 má být uveden záznam o zájezdním hostinci „Zastawka“. Hostinec, obklopený ze tří stran rozsáhlými lesy, stál v místech dnešního Hornického domu – na křižovatce cest do Rosic, Ivančic, Náměště n. Oslavou a Velké Bíteše.

Vznik obce

Obec vzniká teprve s objevením černého uhlí. Představuje severní část rosicko-oslavanské kamenouhelné pánve, která se řadí k nejstarším, nejmenším a také i k nejkvalitnějším černouhelným revírům v českých zemích. Černé uhlí se v Zastávce těžilo téměř 180 let. Těžila se zde také kamencová břidlice.

Politicky Zastávka vznikla na základě vyhlášky c.k. místodržitele ze dne 5. září 1875 v katastru okolních obcí Babice, Příbram a Rosice. Nová samostatná obec dostala jméno Boží Požehnání (něm. Segen Gottes), které pochází z názvu uhelného pole „Segen Gottes Grube“. Od roku 1920 nese jméno Zastávka.

Objevení černého uhlí

První písemný záznam o nálezu uhlí v okolí Zastávky je již z 23. září 1769. Těžit se začalo ale až v roce 1788. Nejstarší úředně zaznamenané povolení na kutání uhlí je ze dne 3. srpna 1787. Vrchnostenský úřad v Rosicích tehdy pronajal kutací a dolovací právo na uhlí v obvodě celého panství c.k. Průplavní a hornické společnosti z Vídně, která těžbu zahájila v jámě Schodové na severním okraji obce v Mariánském údolí.

Těžířstvo Rytíř Herring

Právo na těžbu uhlí koupil roku 1801 Ferdinand Thomoser3. Thomoserovy doly následujícího roku koupil brněnský velkoobchodník Jan Arnošt Herring a v roce 1803 založil první horní těžířstvo Rytíř Jan Herring a spol., jež trvalo až do roku 1870.

Na rosických dolech byly zavedeny nejlepší těžební metody v celé rakouské monarchii. Největší zásluhy na tom měl správce Ferdinand Rittler, který měl bohaté zkušenosti z dolování z Polska.

Roku 1870 bylo těžířstvo Rytíř Herring a spol. změněno na akciovou Rosickou hornickou společnost v Božím Požehnání, která roku 1881 koupila od Inneberské společnosti doly ve střední a jižní části revíru – ve Zbýšově a Oslavanech. Tak se celá pánev mimo těžířstvo Láska Boží ve Zbýšově octla v rukou jedné společnosti.

Železnice Brno – Boží Požehnání

V letech 1852 – 1855 byla mezi Brnem a Božím Požehnáním vystavěna železnice. Projekt připravili Jan Herring a Antonín Rahn (majitel dolů ve Zbýšově). Přeprava uhlí byla zahájena 2. ledna 1856; osobní doprava pak 1. července.

Byla to jedna z prvních místních drah v českých zemích. Zrychlila přepravu, snížila cenu uhlí a společnostem těžící černé uhlí vynesla vysoké zisky. Uhlí se vozilo nejen do Brna, ale také do Vídně.

Rosické železárny v Božím Požehnání

Rozvoji těžby také velmi pomohly zastávecké železárny, které používaly místní koks. Byly vystavěny v letech 1859 – 1862 zásluhou Jana Arnošta Herringa. Podílníky byli kromě brněnských textilníků především Belgičané kníže Gabriel Alfons z Chimay, Jan Debatty a Alfréd Devalle. Byla postavena vysoká pec, slévárna, válcovna a strojírna. Tyto objekty byly uvedeny do provozu v roce 1863. V roce 1906 byla huť pronajata společnosti z Mannheimu a vznikly Steblovy závody.

Bytová výstavba

Objevením uhlí došlo k rozsáhlé změně tohoto nevelikého prostoru doposud klidného a vcelku zalesněného. Ještě v roce 1825 zde byl jen zmíněný hostinec Zastawka a chalupa. Ve čtyřicátých letech zde již bylo několik domů s 50 obyvateli.

Aby stálí dělníci a řemeslníci měli kde bydlet, byly vystavěny dělnické kolonie: Roku 1853 Stará osada, pro zaměstnance železáren roku 1862 Hutní osada a Nová osada pro horníky nově hloubeného dolu Julius (r. 1872). V roce 1880 žilo v Zastávce 1145 a v roce 1921 již 1630 obyvatel.

Školství

Česká soukromá jednotřídní škola byla v obci zřízena v roce 1865. Později byla rozšířena na dvojtřídní s vyučovacím jazykem českým. Dne 28. srpna 1932 byla slavnostně otevřena nová budova Základní školy T.G.Masaryka. V roce 1953 byla v budově zřízena jedenáctiletá střední škola (dnes gymnázium). Prvním ředitelem „jedenáctiletky“ byl RNDr. Antonín Rada. Dodnes je Zastávka jedinou obcí v republice, ve které je gymnázium.

Spolky

Nejstarším dodnes působícím spolkem v obci je hasičský sbor. Byl založen roku 1880. Divadelní spolek Tyl vznikl roku 1894, sportovní klub Čechie v roce 1907 a Sokol roku 1919.

Období první republiky

Po vzniku Československé republiky byl zrušen název Boží Požehnání a obec dostala svoje pravé a vžité pojmenování Zastávka. Začal se rozvíjet politický, kulturní a společenský život.

Dělnická Zastávka jako součást rosicko-oslavanského revíru sehrála důležitou úlohu v generálních stávkách horníků v prosinci roku 1920 a na přelomu let 1932 a 1933.

Se vznikem československého státu došlo v Zastávce také k rozvinutějšímu stavebnímu ruchu. Roku 1924 byla dána do užívání budova Revírní bratrské pokladny (nyní Dům zdraví), naproti začal vyrůstat Dělnický dům. Dne 2. září 1928 byl slavnostně zahájen provoz sokolovny. Poslední nákladnou stavbou byla nová školní budova otevřená v roce 1932.

Martin Horký
Pojednání si nedělá nárok na historickou přesnost.

Použitá literatura:
1ČECH, František: Stručná historie výstavby obce Zastávka u Brna, Gloria Rosice 1995; str. 4
2Tamtéž, str. 16
3FOJTÍK, K., SIROVÁTKA, O.: Rosicko-Oslavansko.
Život a kultura lidu kamenouhelného revíru. Praha 1961, nakl. ČSAV, str. 16
KRATOCHVIL, Augustin: Vlastivěda Moravská, Ivančický okres, Brno 1904; str. 345, 346.
NEVORAL, Ladislav: Z análů a vzpomínek – Z historie Zastávky,
Zastávka v období tzv. první republiky; Rosický zpravodaj; říjen, listopad 1982
PLCHOVÁ, Jarmila: Rosicko-oslavanský uhelný revír 1760-1999, Gloria Rosice 1999;

Skip to content