Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Projekty obce

Zázemí pro víceúčelovou sportovní plochu – výstavba

Registrační číslo projektu 162D52100M066

Naše obec čerpá investiční dotaci v rámci projektu „Zastávka – Zázemí pro víceúčelovou sportovní plochu – výstavba“, v rámci programu 16252 – Regionální sportovní infrastruktura.

Žadatelem o dotaci je obec Zastávka. Součástí projektu je výstavba nových kabin, které budou sloužit návštěvníkům víceúčelových hracích ploch ve sportovním areálu obce Zastávka.

Projekt je zajištěn po stránce technické, personální, finanční i majetkoprávní.

Přístavba učeben a školicího střediska k DDM, Zastávka

Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004971

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Přístavba učeben a školicího střediska k DDM, Zastávka“, který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Předkládaný projekt řeší současný nedostatek kvalitních prostor pro zájmové a neformální vzdělávání v DDM Zastávka. Žadatelem o dotaci je obec. Součástí projektu je přístavba učeben a školicího střediska v rámci DDM, zřízení 4 učeben pro zájmové vzdělávání, jejich vybavení a nákup učebních pomůcek.

Předpokládaný projekt je zajištěn po stránce technické, personální, majetkoprávní i finanční.

Protipovodňová opatření obce Zastávka

Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010076

Cílem projektu je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování.

Projekt bude realizován prostřednictvím bezdrátového místního informačního systému, který bude obsahovat 1 vysílací stanici, 68 bezdrátových hlásičů a 195 reproduktorů.

Díky projektu dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Skip to content