Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Poskytování informací – ustanovení

Článek 1. – Úvodní ustanovení

 1. Orgány územní samosprávy jsou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
 2. Zákon o svobodném přístupu k informacím upravuje podmínky práva občanů na svobodný přístup k informacím a současně stanoví základní podmínky, za kterých budou tyto informace Obcí Zastávka, Obecním úřadem Zastávka (dále jen OÚ) poskytovány.
 3. Informace se poskytují :
  • zveřejněním
  • na základě žádosti (ostatní informace, pokud pro ně nejsou stanoveny zvláštní podmínky dle příslušných zákonů a nařízení)
 4. Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 5. Zaměstnanci Obecního úřadu Zastávka přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a to i elektronickou poštou nebo datovou schránkou. V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený zaměstnanec OÚ poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli ani ústně ani telefonicky informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba upozornit žadatele, že musí podat žádost o poskytnutí informace písemně.
 6. Plné znění právních předpisů je přístupné u starosty obce.
 7. U starosty obce je přístupný přehled platných obecně závazných vyhlášek obce Zastávka.
 8. U pracovnice evidence obyvatel jsou přístupné zápisy z jednání a usnesení Zastupitelstva obce Zastávka.
 9. Na všeobecně přístupném místě (informační tabule) a na internetové prezentaci obce jsou zveřejněny další informace požadované zákonem o poskytování informací (informace o obci a obecním úřadě, vymezení pravomoci a působnosti, sazebník úhrad za poskytování informací, výr. zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací, …)
 10. V případě, že žádost se týká informace již zveřejněné, lze informaci poskytnout odkazem, kde lze tyto již zveřejněné informace získat. Odkázat takto žadatele o informaci je třeba písemně nejpozději do sedmi dnů od podání žádosti. 

Článek 2. – Evidence

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou na adresu Obecní úřad Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, osobně na podatelně OÚ Zastávka, elektronickou poštou na adrese podatelna@zastavka.cz, nebo na jiném nosiči dat, nebo prostřednictvím datové schránky – 38baz47).
 2. Starosta obce určil zástupce k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací:
  • RNDr.Petr Pospíšil, starosta obce
  • p. Zdeněk Milan, místostarosta        
  • paní Iveta Pezlarová, pracovnice evidence obyvatel
  • paní Veronika Dušková, pracovnice podatelny
  • paní Lucie Slámová, asistentka starosty a místostarosty
 3. Došlá žádost o poskytnutí informací je zástupcem pověřeným k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace předána neprodleně pracovnici podatelny, která ji zaeviduje. V případě, že se jedná o písemnou žádost o poskytnutí informace, tak ji následně předá starostovi.
 4. Pracovník evidence obyvatel vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Evidence žádostí obsahuje:
  • datum doručení žádosti, věc,  číslo jednací,
  • jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,
  • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,
  • datum vyřízení žádosti.
 5. Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny zákonem.
 6. Za písemnou žádost je považována i žádost podaná prostřednictvím telekomunikačního zařízení, které má čitelný výstup. U takové žádosti však musí být uvedena identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Žádost, která tyto nezbytné náležitosti neobsahuje, se odloží.

Článek 3. – Vyřizování písemných žádostí

 1. Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá starosta obce.
 2. Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči obci nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pracovník podatelny ji po konzultaci se starostou obce bez dalšího odloží.
 3. Starosta obce poté, co mu příslušný pracovník předá řádně zaevidovanou písemnou žádost o poskytnutí informace, rozhodne o tom, který pověřený zástupce vyhotoví odpověď na žádost o poskytnutí informace.
 4. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, starosta vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne starosta o odmítnutí žádosti.
 5. Pokud je požadovaná informace mimo působnost starosty obce, žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Starosta nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.
 6. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k  poskytnutí zveřejněné informace, může starosta místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Článek 4. – Poskytnutí informace

 1. Informace se poskytuje :
  1. ústně
  2. písemně
  3. nahlédnutím do spisu
  4. pořízením fotokopie
  5. na paměťových mediích     
 2. Informace se neposkytne v případech uvedených v § 7 až § 11 zákona, a to v případě
  1. ochrany utajovaných informací ( §7)
  2. ochrany obchodního tajemství (§9)
  3. ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10)
  4. dalších omezení práv na informace dle § 11
 3. Povinnost poskytnout informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací (tj. takových informací, které by městský úřad musel vytvořit na konkrétní žádost žadatele), jako jsou různé rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady atd. Toto omezení se však nevztahuje na informace, které vznikají automatizovaným způsobem jako součást informačních technologií.
 4. Písemně poskytnutá informace se doručí žadateli nebo do datové schránky žadatele, pokud ji má žadatel zřízenu.
 5. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, obec přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.
 6. Pověřený zástupce, který poskytl informaci písemnou formou, je povinen žádost o poskytnutí informace a poskytnutou informaci neprodleně zaslat správci webových stránek obce Zastávka, který zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Článek 5. – Lhůty pro podání informace na písemnou žádost

 1. Žádosti, která splňuje všechny náležitosti, je třeba vyhovět do 15 dnů od jejího přijetí, případně od data upřesnění žádosti.
 2. Základní lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů ( důvody jsou taxativně vymezeny v § 14 odst.5 zákona ) prodloužit, nejvýše však o 10 dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech  vždy prokazatelně a včas informován.

Článek 6. – Odložení

 1. Žádost o poskytnutí informace se odloží:
  1. pokud není zřejmé, komu je určena a kdo ji činí
  2. pokud se nevztahuje k působnosti OÚ  a tato odůvodněná skutečnost je sdělena do 3 dnů žadateli.

Článek 7. – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 1. Pokud je žádost nesrozumitelná, formulovaná příliš obecně, nebo chybí náležitosti uvedené v článku 3 odstavci 2 písm.c) této směrnice, vyzve pověřený zástupce žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní, bude žádost o poskytnutí informací rozhodnutím odmítnuta.
 2. Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace byť jen z části vyhovět, vydá starosta ve lhůtě pro vyřízení žádosti, rozhodnutí o neposkytnutí informace (§ 15 zákona), s výjimkou případů, kdy žádost odloží.
 3. Rozhodnutí se doručuje způsobem stanoveným ve správním řádu

Článek 8. – Odvolací řízení

 1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení  odvolání u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 
 2. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt, nejblíže vyššího stupně, nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce Zastupitelstvo obce Zastávka. V přenesené působnosti je odvolacím orgánem Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 3. Orgán, který rozhodnutí v prvním stupni vydal, předkládá odvolání ve lhůtě 15 dnů odvolacímu orgánu a připraví veškeré podklady k rozhodnutí o odvolání.
 4. Lhůta pro vyřízení odvolání odvolacím orgánem činí 15 dnů od předložení.
 5. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné soudem dle § 244 a následujícího zák.č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9. – Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 1. Stížnost může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti o informace (§ 6 zákona)
  2. kterému po uplynutí lhůty podle ust. § 14 odst. 5 písm. d/  nebo § 14 odst. 7 zákona  nebyla poskytnuta informace nebo předložena licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  3. kterému byla poskytnuta informace pouze částečně a o zbytku žádosti nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
  4. který nesouhlasí s výší úhrady nebo odměny požadované v souvislosti s poskytováním informací
 2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, nelze-li ústní stížnost ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam
 3. Stížnost se podává do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace
 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  1. Pokud povinný subjekt sám stížnosti nevyhoví, postoupí ji do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, nadřízenému orgánu.
 5. Nadřízený orgán rozhodne způsobem stanoveným v ust. § 16a zákona, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Článek 10. – Hrazení nákladů

 1. Povinné subjekty jsou oprávněny žádat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nesmí přesáhnout věcné náklady povinného subjektu, které jsou spojené se zpracováním vyhledané informace, pořízením kopie nebo záznamu informace na technický nosič dat a zasláním informace žadateli.
 2. Úhrada za poskytování informací se řídí přílohou této směrnice.   
 3. Pokud předpokládané náklady za informace poskytnuté jednomu žadateli nepřesáhnou částku 100 Kč, informace budou poskytnuty zdarma. V případě, že předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 100 Kč, vydání informace bude podmíněno zaplacením celkové úhrady nákladů. Pokud budou předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací vyšší než 500 Kč, bude po žadateli předem vyžadována úhrada zálohy ve výši 50 % předpokládaných nákladů ( žadatelem požadovaná informace se začne zpracovávat po prokázání úhrady zálohy ve stanovené výši ).
 4. Pokud budou obdobné informace týmž žadatelem vyžadovány opakovaně, bude po žadateli vyžadovaná úhrada za poskytnutí informací i v tom případě, že náklady spojené s vyhledáním informací nepřesáhnou částku 100 Kč. 
 5. Žadatel o informaci může vypočtenou částku uhradit hotově na pokladně OÚ Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, složenkou, popř. fakturou.

Článek 11. – Odpovědnost za zveřejněné informace a zpracování výroční zprávy

 1. Za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací odpovídá starosta obce.
 2. Podklady pro výroční zprávu zpracovává pověřený zástupce a předává je pracovnici podatelny  OÚ. Ta zpracuje nejpozději do 31.1. následujícího roku návrh Výroční zprávy o poskytování informací a předá ji starostovi obce ke schválení.
 3. Po schválení starostou obce zajistí pracovnice evidence obyvatel její zveřejnění na úřední desce OÚ a na internetových stránkách obce.

Článek 12. – Závěrečná ustanovení

 1. Tato směrnice se nevztahuje na postup při poskytování informací podle zák.č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o právu na informace o životním prostředí a podle zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Postup touto směrnicí neupravený se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 3. Touto směrnicí se zrušují předchozí vnitřní předpisy, které upravovaly právní vztahy, jež jsou nově stanovené tímto vnitřním předpisem.

Příloha Ke směrnici o svobodném přístupu k informacím

SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADU ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Kopírování černobílé na kopírovacích strojích – do 10 kopií zdarma

 • formát A4 jednostranný 2,00 Kč
 • formát A4 oboustranný 4,00 Kč
 • formát A3 jednostranný 3,00 Kč
 • formát A3 oboustranný 6,00 Kč

Kopírování barevné na kopírovacích strojích – do 10 kopií zdarma

 • formát A4 jednostranný 20,00 Kč
 • formát A4 oboustranný 40,00 Kč
 • formát A3 jednostranný 40,00 Kč
 • formát A3 oboustranný 80,00 Kč

Tisk na tiskárnách PC

 • formát A4 2 Kč

Kopírování na magnetické nosiče

 • dle výše skutečných nákladů na opatření technického nosiče dat

 
Za odeslání informace

 • poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

Osobní náklady

 • osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu 200 Kč/hod.

Skip to content